Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của Route4Me

1. Thỏa thuận bao gồm những gì

Đây là Thỏa thuận (hợp đồng) giữa bạn (được đề cập đến bằng các cụm từ “bạn” hoặc “của bạn” hay “Khách hàng” trong thỏa thuận) và Route4Me, Inc. (được đề cập đến bằng các cụm từ "R4M", "của chúng tôi" trong thỏa thuận). Tất cả phần mềm hay dịch vụ trong Thỏa thuận này đều được coi là 'Dịch vụ.' R4M không cung cấp bảo hành cho Dịch vụ. Thỏa thuận này giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ. Do đó, bạn được khuyến khích đọc kỹ các phần “Không bảo hành” và “Giới hạn trách nhiệm pháp lý” của Thỏa thuận này.

2. Sử dụng Dịch vụ

Để sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký và cung cấp thông tin thẻ tín dụng đã được xác minh để có khoản thanh toán thích hợp cho mức Dịch vụ mà bạn mong muốn. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải luôn đồng ý rằng bạn sẽ: a) Không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào hoặc theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp; b) Tuân thủ tất cả các quy tắc ứng xử hoặc các điều khoản sử dụng mà chúng tôi có thể yêu cầu tại từng thời điểm; c) Giữ bí mật mật khẩu tài khoản Dịch vụ của bạn; và d) Thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn biết về một vi phạm bảo mật liên quan đến Dịch vụ hoặc việc bạn sử dụng chúng.

3. Những điều cấm trong cách sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn phải luôn đồng ý rằng bạn sẽ không: a) Tham gia, tạo điều kiện, hỗ trợ hoặc tiếp tay cho bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; b) Sử dụng Dịch vụ theo cách gây hại cho bất kỳ bên thứ ba nào; c) Bằng mọi cách, hãy sử dụng Dịch vụ như một điểm đến được liên kết từ bất kỳ tin nhắn hàng loạt không được yêu cầu nào hoặc các tin nhắn thương mại không được yêu cầu (“spam”); d) Sử dụng bất kỳ quy trình hoặc dịch vụ tự động nào để truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ (chẳng hạn như BOT, trình thu thập dữ liệu, bộ nhớ đệm định kỳ thông tin được lưu trữ bởi R4M hoặc ‘tìm kiếm siêu tốc'); e) Sử dụng bất kỳ phương tiện trái phép nào để sửa đổi hoặc định tuyến lại, hoặc cố gắng sửa đổi hoặc định tuyến lại Dịch vụ; f) Cố gắng sao chép hoặc “thiết kế đối chiếu” Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào; g) Theo bất kỳ cách nào làm hư hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu Dịch vụ (hoặc (các) mạng được kết nối với Dịch vụ) hoặc can thiệp vào việc sử dụng và hưởng thụ Dịch vụ của bất kỳ ai; và/hoặc, h) Bán lại hoặc phân phối lại Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

4. Trách nhiệm của bạn đối với tài khoản Route4Me

Chỉ bạn mới có thể sử dụng tài khoản Dịch vụ của mình. Đối với một số phần của Dịch vụ, chúng tôi có thể cho phép bạn thiết lập tài khoản thành viên bổ sung hoặc tài khoản phụ phụ thuộc vào tài khoản của bạn (‘tài khoản được liên kết'). Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động diễn ra với tài khoản Dịch vụ của mình và/hoặc tất cả các tài khoản được liên kết. Bạn không được phép cho bất kỳ bên thứ ba nào truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt bạn trừ trường hợp chúng tôi cung cấp cơ chế cho các bên thứ ba thay mặt bạn truy cập Dịch vụ.

5. Tại Route4Me, chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch.

Nếu bạn là người dùng của tài khoản được liên kết, chủ sở hữu của tài khoản Dịch vụ có toàn quyền kiểm soát tài khoản được liên kết của bạn. Điều này bao gồm quyền kết thúc Dịch vụ, đóng hoặc thay đổi tài khoản được liên kết của bạn bất kỳ lúc nào và trong một số trường hợp, yêu cầu và nhận thông tin sử dụng máy và dịch vụ liên quan đến tài khoản được liên kết của bạn. Nếu một bên thứ ba, chẳng hạn như (Nhà cung cấp dịch vụ Internet), chủ lao động hoặc trường học, đã cấp tài khoản cho bạn, thì bên thứ ba có thẩm quyền đối với tài khoản của bạn. Bên thứ ba có thể quản lý tài khoản của bạn, đặt lại mật khẩu hoặc tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn; xem dữ liệu hồ sơ và việc sử dụng tài khoản của bạn, bao gồm cách thức và thời điểm tài khoản của bạn được sử dụng; và đọc hoặc lưu trữ nội dung trong tài khoản của bạn, bao gồm thông tin liên lạc điện tử, danh sách liên hệ và thông tin khác.

6. Nội dung của bạn

Bạn có thể gửi nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn địa chỉ và/hoặc tuyến đường, để sử dụng cùng với Dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận nội dung mà bạn và những người khác sử dụng cùng với Dịch vụ. Ngoại trừ giấy tờ mà chúng tôi cấp phép cho bạn, chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu nội dung bạn đăng hoặc cung cấp trên Dịch vụ. Bạn đảm bảo rằng tất cả nội dung mà bạn sử dụng cùng với Dịch vụ là nội dung mà bạn sở hữu hoặc bạn đã được chủ sở hữu của nội dung đó cấp quyền sử dụng hoặc nội dung đó thuộc miền công khai hoặc có thể sử dụng bở bên thứ ba. Bạn hiểu và đồng ý rằng: a) Sử dụng hoặc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền của bất kỳ bên nào khác hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác vi phạm Thỏa thuận này; b) Chúng tôi không bắt buộc và sẽ không trả tiền cho bạn khi bạn thực hiện bất kỳ hành vi sử dụng nội dung nào. Dịch vụ bao gồm, hoặc có thể bao gồm, các khu vực có sẵn cho công chúng, các khu vực dùng chung cho những người khác mà bạn đã chọn và các khu vực riêng tư mà bạn chưa cấp quyền truy cập cho người khác. Nếu bạn chia sẻ nội dung với những người khác trên hoặc bằng cách sử dụng Dịch vụ ở các khu vực công cộng hoặc khu vực chia sẻ hay bằng bất kỳ phương tiện nào khác, thì bạn phải phải hiểu và chấp nhận khả năng những người mà bạn đã chia sẻ nội dung có thể sử dụng nội dung đó. R4M sẽ có quyền và giấy phép không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền để truy cập, phân tích, giám sát, theo dõi, tổng hợp, sử dụng, lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin thu được hoặc xử lý thông qua các công cụ, bao gồm cookie, tệp nhật ký, số nhận dạng thiết bị, dữ liệu vị trí và ảnh gif rõ ràng (chẳng hạn như dữ liệu sử dụng ẩn danh, trang giới thiệu/thoát và URL, loại nền tảng, số lần nhấp, v.v.) (“Dữ liệu”) cho mục đích kinh doanh của R4M, có thể bao gồm việc chia sẻ với các đối tác kinh doanh bên thứ ba chỉ để kích hoạt Dịch vụ và/hoặc để làm cho dữ liệu tương thích với Dịch vụ, trong phạm vi cần thiết để hỗ trợ và cung cấp Dịch vụ của R4M trong thời hạn của Thỏa thuận này. R4M sẽ có nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ẩn danh Dữ liệu trong khi và duy trì thông tin cần thiết để hỗ trợ và cung cấp Dịch vụ của R4M trong thời hạn của thỏa thuận này. Những dữ liệu đó bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu GPS có độ chính xác cao, dữ liệu cảm biến, dữ liệu gia tốc kế, dữ liệu phương tiện có nguồn gốc từ OBD, dữ liệu bluetooth, dữ liệu WiFi, dữ liệu giao thông hoặc bất kỳ loại dữ liệu bắt nguồn từ điện thoại thông minh hoặc máy nào khác được R4M thu thập từ bạn. Khi chấm dứt Thỏa thuận này hoặc chấm dứt tài khoản và việc sử dụng Dịch vụ của bạn, R4M sẽ xóa vĩnh viễn Dữ liệu của bạn khỏi hệ thống sản xuất, như được mô tả ở trên, được R4M sử dụng để hỗ trợ và cung cấp Dịch vụ.

7. Chính sách về Quyền riêng tư

Để vận hành và cung cấp Dịch vụ, chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về bạn liên quan đến việc sử dụng và truy cập Dịch vụ của bạn. Chúng tôi có thể truy cập hoặc tiết lộ thông tin về bạn, bao gồm cả nội dung liên lạc của bạn, để: (a) tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp pháp hoặc quy trình pháp lý; (b) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của R4M, khách hàng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba, bao gồm cả việc thực thi các thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của bạn; hoặc (c) hành động một cách trung thực rằng việc truy cập hoặc tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của nhân viên R4M, khách hàng hoặc công chúng. Dịch vụ là một mạng máy tính riêng mà R4M hoạt động vì lợi ích của chính họ và khách hàng của họ. R4M giữ quyền chặn hoặc nói cách khác là ngăn chặn việc gửi bất kỳ loại email hoặc thông tin liên lạc nào khác đến hoặc từ Dịch vụ như một phần nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ Dịch vụ, bảo vệ khách hàng của chúng tôi hoặc ngăn bạn vi phạm Thỏa thuận này. Công nghệ hoặc các phương tiện khác mà chúng tôi sử dụng có thể cản trở hoặc phá vỡ việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Để cung cấp cho bạn Dịch vụ và tiếp tục cải thiện Dịch vụ, chúng tôi phải thu thập một số thông tin nhất định về hiệu suất Dịch vụ. Trong trường hợp như vậy, R4M có thể tổng hợp, ẩn danh hoặc loại bỏ bất kỳ dữ liệu nào thuộc tất cả các đặc điểm nhận dạng cá nhân và một khi dữ liệu đó đã được R4M tổng hợp, ẩn danh hoặc tước bỏ thông tin nhận dạng cá nhân, nó sẽ được coi là “Dữ liệu sử dụng”. Dữ liệu sử dụng trong mọi trường hợp sẽ là tài sản của R4M và bạn sẽ không có bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với Dữ liệu sử dụng và hiểu rằng ngoài bất kỳ quyền nào khác, R4M có thể chia sẻ, phân tích, theo dõi, cấp phép hoặc khai thác Dữ liệu sử dụng với bên thứ ba. Trong mọi trường hợp và để tránh nghi ngờ, Dữ liệu Sử dụng sẽ không chứa hoặc bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn. Thông tin bổ sung về các thủ tục và chính sách dữ liệu R4M có thể được tìm thấy tại https://route4me.com/tos, mà R4M có thể cập nhật theo thời gian như được nêu trong đó. R4M tuân thủ khuôn khổ bến cảng an toàn do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu từ Liên minh Châu Âu.

8. Phần mềm

Nếu bạn nhận phần mềm từ chúng tôi như một phần của Dịch vụ, thì việc bạn sử dụng phần mềm đó theo các điều khoản của giấy phép được cung cấp cho bạn để bạn chấp nhận phần mềm đó. Nếu không có giấy phép nào được cung cấp cho bạn hoặc trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, thì chúng tôi chỉ cấp cho bạn quyền sử dụng phần mềm để sử dụng Dịch vụ được phép trên số lượng máy tính được nêu trong phiếu mua hàng Dịch vụ của bạn. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền khác đối với phần mềm. Chúng tôi có thể tự động kiểm tra phiên bản phần mềm của bạn. Chúng tôi có thể tự động tải các bản nâng cấp của phần mềm xuống máy tính của bạn để cập nhật, nâng cao và phát triển hơn nữa Dịch vụ. Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn bằng cách khác, giấy phép sử dụng phần mềm của bạn sẽ hết hiệu lực vào ngày Dịch vụ của bạn kết thúc và bạn phải gỡ cài đặt phần mềm ngay lập tức. Chúng tôi có thể vô hiệu hóa phần mềm sau ngày Dịch vụ kết thúc. Bạn sẽ không tách, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trong Dịch vụ, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi luật pháp cho phép rõ ràng việc thực hiện hoạt động này. Phần mềm tuân theo luật và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định về xuất khẩu trong nước và quốc tế áp dụng cho phần mềm. Các luật này bao gồm các hạn chế về điểm đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối cùng. Bạn tuyệt đối không được chuyển giao phần mềm hoặc Dịch vụ mà không có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ cho bất kỳ ai trong danh sách loại trừ của chính phủ Hoa Kỳ (xem Danh sách cần kiểm tra của Bộ Thương mại); chính phủ Iran, Sudan hoặc Cuba; hoặc các thành viên bị cấm của Đảng Cộng sản Cuba. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không có trong bất kỳ danh sách nào trong số đó hoặc chịu sự kiểm soát hay đại diện cho bất kỳ ai trong các danh sách hoặc các tổ chức được liệt kê ở trên.

9. Các thay đổi đối với Thỏa thuận

R4M có thể cập nhật Thỏa thuận này theo thời gian. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào tại https://route4me.com/tos. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ cấu thành việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó đối với Thỏa thuận. Biện pháp khắc phục duy nhất của bạn, nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, là ngừng sử dụng Dịch vụ.

10. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ 'nguyên trạng', 'với tất cả các lỗi' và 'như hiện có.' Qua đây, chúng tôi thông báo đến bạn rằng chúng tôi có thể dựa vào thông tin do các bên thứ ba cung cấp để cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc kịp thời của thông tin do các bên thứ ba đó cung cấp hoặc thông tin được cung cấp cho bạn khi sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi và các chi nhánh, bên bán lại, nhà phân phối và nhà cung cấp của chúng tôi (gọi chung là 'các bên R4M') không đưa ra bảo hành, đảm bảo hoặc điều kiện rõ ràng nào. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng theo luật địa phương của bạn mà Thỏa thuận này không thể thay đổi. Chúng tôi không có bất kỳ sự bảo đảm nào bao gồm những bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, nỗ lực chuyên môn và không vi phạm.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn chỉ có thể phục hồi các thiệt hại trực tiếp lên đến số tiền bằng số tiền nhỏ hơn mà bạn đã trả cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ hoặc số tiền thực tế phải trả lên đến sáu tháng phí cho cấp độ Dịch vụ mà bạn được đăng ký kể từ ngày yêu cầu. Bạn không thể khôi phục bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm hậu quả, gián đoạn kinh doanh, doanh thu bị mất, lợi nhuận bị mất, các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt. Giới hạn này áp dụng cho bất kỳ điều gì liên quan đến: a) Dịch vụ; b) Nội dung (bao gồm cả mã) trên các trang Internet của bên thứ ba, chương trình của bên thứ ba hoặc hành vi của bên thứ ba; c) Vi rút hoặc các tính năng vô hiệu hóa khác ảnh hưởng đến quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn; d) Sự không tương thích giữa Dịch vụ này và các dịch vụ, phần mềm và phần cứng khác, sự chậm trễ hoặc thất bại mà bạn có thể gặp phải khi bắt đầu, tiến hành hoặc hoàn thành bất kỳ quá trình chuyển giao hoặc giao dịch nào liên quan đến Dịch vụ một cách chính xác hoặc kịp thời; và, e) Khiếu nại vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, đảm bảo hoặc điều kiện, trách nhiệm nghiêm ngặt, sơ suất hoặc hành vi sai trái khác. Điều này cũng được áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục này không hoàn toàn bồi thường cho bạn về bất kỳ tổn thất nào hoặc không đạt được mục đích thiết yếu của nó; hoặc nếu R4M biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Chúng cũng có thể không được áp dụng cho bạn vì tỉnh hoặc quốc gia của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

12. Các thay đổi đối với Dịch vụ; Nếu Chúng tôi Hủy Dịch vụ; Phát hành trước

Bạn hiểu và đồng ý rằng R4M có thể thay đổi Dịch vụ hoặc xóa các tính năng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Trừ khi có hợp đồng dài hạn, một trong hai bên có thể hủy bỏ hoặc tạm ngừng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào. Việc hủy hoặc tạm dừng có thể vô cớ và/hoặc không cần thông báo, tuy nhiên, R4M sẽ luôn có nỗ lực phù hợp về mặt thương mại để thông báo kịp thời cho bạn trong trường hợp hủy hoặc tạm dừng. Khi hủy Dịch vụ, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ dừng ngay lập tức. Nếu Dịch vụ bị hủy hoặc bị tạm ngưng vì bất kỳ lý do gì, bất kỳ dữ liệu nào bạn đã lưu trữ trên mục Dịch vụ có thể không được truy xuất sau này. Việc hủy bỏ Dịch vụ của chúng tôi sẽ không làm thay đổi nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản phí được thực hiện cho tài khoản thanh toán của bạn. Nếu chúng tôi hủy toàn bộ Dịch vụ mà không có lý do, thì chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn theo tỷ lệ số tiền mà bạn đã thực hiện tương ứng với phần Dịch vụ còn lại của bạn ngay trước khi hủy. Một Dịch vụ cụ thể có thể là phiên bản trước khi công bố và có thể không hoạt động chính xác hoặc theo cách mà phiên bản cuối cùng có thể hoạt động. Dịch vụ có thể bị gián đoạn hoặc kéo dài thời gian ngừng hoạt động. Chúng tôi có thể có thay đổi lớn đối với phiên bản cuối cùng hoặc quyết định hoàn toàn không phát hành phiên bản cuối cùng, hoặc thay đổi hoặc sửa đổi Dịch vụ được cung cấp bất kỳ lúc nào, bao gồm thêm hoặc xóa các tính năng.

13. Diễn giải Thỏa thuận

Tất cả các phần của Thỏa thuận này áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Tòa án có thể tuyên bố rằng chúng tôi không thể thực thi một phần của Thỏa thuận này như đã được lập thành văn bản. Nếu điều này xảy ra, thì bạn và chúng tôi sẽ thay thế phần đó bằng các điều khoản phù hợp nhất với ý định của phần mà chúng tôi không thể thực thi. Phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ không thay đổi. Đây là toàn bộ Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc Sử dụng dịch vụ. Nó thay thế mọi hợp đồng hoặc tuyên bố trước đây về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn có các nghĩa vụ bảo mật liên quan đến Dịch vụ, các nghĩa vụ đó vẫn có hiệu lực (ví dụ: bạn có thể đã là kỹ sư kiểm soát chất lượng phần mềm). Các tiêu đề phần trong Thỏa thuận không giới hạn các điều khoản khác của hợp đồng này.

14. Sự chỉ định

Chúng tôi có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo cho bạn. Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này hoặc bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này cho bất kỳ người nào khác. Bất kỳ nỗ lực nào của bạn để làm điều đó đều vô hiệu. Bạn không được chuyển nhượng cho bất kỳ ai khác, cho dù là tạm thời hay vĩnh viễn, ở bất kỳ quyền sử dụng Dịch vụ nào hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ.

15. Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Thỏa thuận này chỉ dành cho lợi ích của bạn và của chúng tôi. Điều này không vì lợi ích của bất kỳ người nào khác, ngoại trừ những người kế nhiệm và chuyển nhượng được phép theo Thỏa thuận này.

16. Yêu cầu bồi thường phải được nộp trong vòng sáu tháng

Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, không được đưa ra bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ trừ khi được đưa ra trong vòng sáu tháng. Khoảng thời gian sáu tháng bắt đầu vào ngày mà đơn kiện đầu tiên có thể được nộp. Nếu nó không được nộp kịp thời, thì khiếu nại đó sẽ bị cấm vĩnh viễn. Điều này áp dụng cho bạn, người kế nhiệm và chuyển nhượng của bạn. Điều này cũng áp dụng cho chúng tôi, những người kế nhiệm và chuyển nhượng của chúng tôi.

17. Các Thông báo của bạn đến chúng tôi

Bạn có thể thông báo cho chúng tôi như đã nêu trong khu vực hỗ trợ khách hàng hoặc 'trợ giúp' cho Dịch vụ. Chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận thông báo qua e-mail.

18. Thông báo Chúng tôi Gửi cho Bạn; Sự chấp thuận về Thông tin Điện tử

Thỏa thuận này hiện ở dạng điện tử. Đôi khi, chúng tôi có thể gửi cho bạn một số thông tin liên quan đến Dịch vụ. Có thể có thông tin khác liên quan đến Dịch vụ mà luật pháp yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn. Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin này dưới dạng điện tử. Bạn có quyền rút lại thỏa thuận này, nhưng nếu bạn làm vậy, chúng tôi có thể hủy Dịch vụ của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cần thiết cho bạn: a) Bằng e-mail tại địa chỉ e-mail mà bạn đã chỉ định khi đăng ký Dịch vụ của mình; b) Bằng cách truy cập vào một trang web R4M sẽ được chỉ định trong một thông báo qua e-mail được gửi cho bạn vào thời điểm có thông tin; hoặc c) Bằng cách truy cập vào một trang web R4M thường được chỉ định trước cho mục đích này. Các thông báo được cung cấp cho bạn qua e-mail sẽ được coi là đã gửi và nhận vào ngày truyền e-mail. Miễn là bạn có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn có phần mềm và phần cứng cần thiết để nhận các thông báo này. Nếu bạn không đồng ý nhận bất kỳ thông báo nào dưới dạng điện tử, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ.

19. Bên ký kết, lựa chọn luật và địa điểm giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này cũng như tất cả các hành động và thủ tục liên quan sẽ được điều chỉnh bởi luật của Bang Delaware và Hoa Kỳ mà không liên quan đến xung đột của các điều khoản luật của Thỏa thuận này, và không liên quan đến Công ước của Liên hợp quốc về Bán hàng hóa Quốc tế. Trừ khi được Route4Me từ bỏ theo quyết định của riêng họ, quyền tài phán và địa điểm cho các hành động liên quan đến chủ đề của giấy tờ này sẽ nằm ở các tòa án liên bang của tiểu bang và của Hoa Kỳ đặt tại Delaware và cả hai bên theo đây tuân theo quyền tài phán cá nhân của các tòa án đó. Route4Me sẽ có quyền thực thi Thỏa thuận và bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận tại bất kỳ tòa án nào trên thế giới. The prevailing party, and if there isn’t one, then the substantially prevailing party, in any action to enforce this Agreement will be entitled to recover its attorneys’ fees and costs in connection with such action.

20. Thanh toán

Khi bạn tạo tài khoản thanh toán, hãy nhập phương thức thanh toán của mình. Bạn phải được phép sử dụng phương thức thanh toán. Bạn cho phép chúng tôi tính phí đối với Dịch vụ bằng phương thức thanh toán của bạn và đối với bất kỳ chức năng có tính phí trong Dịch vụ mà bạn hoặc người dùng được ủy quyền chọn đăng ký hoặc sử dụng khi Thỏa thuận này có hiệu lực. Việc tính phí Dịch vụ cho phương thức thanh toán của bạn có thể xảy ra trước (a); (b) tại thời điểm mua hàng; (c) ngay sau khi mua hàng; hoặc (d) định kỳ cho các dịch vụ đăng ký. Nếu đó là số tiền lớn hơn, chúng tôi sẽ cho bạn biết số tiền và ngày tính phí trước khi chúng tôi thực hiện tính phí. Ngoài ra, chúng tôi có thể tính phí bạn theo số tiền bạn đã chấp thuận và chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về sự khác biệt đối với các dịch vụ đăng ký định kỳ. Nếu chúng tôi đã thông báo cho bạn rằng Dịch vụ sẽ được cung cấp vô thời hạn hoặc tự động gia hạn, chúng tôi có thể tự động gia hạn Dịch vụ của bạn và tính phí cho bạn đối với bất kỳ thời hạn gia hạn nào. Mọi khoản thanh toán chậm sẽ phải chịu phí dịch vụ bằng 1,5% mỗi tháng trên số tiền đến hạn hoặc số tiền tối đa được pháp luật cho phép, tùy theo mức nào nhỏ hơn. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng đô la Mỹ trong khung thời gian và tuân theo các yêu cầu và hướng dẫn được quy định trong Trang web.

21. Cập nhật cho tài khoản thanh toán của bạn

Bạn phải cập nhật tất cả thông tin trong tài khoản thanh toán của mình, bao gồm địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn của thẻ tín dụng. Bạn có thể truy cập tài khoản của mình bằng cách sử dụng trang web Route4Me tại www.route4me.com, nơi bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với tài khoản thanh toán của mình. Bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng phương thức thanh toán của bạn, chúng tôi có thể hủy Dịch vụ của bạn. Thông báo của bạn cho chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến các khoản phí mà chúng tôi gửi đến tài khoản thanh toán của bạn trước khi chúng tôi có thể thực hiện một cách hợp lý yêu cầu của bạn.

22. Ưu đãi thời gian dùng thử

Bạn có thể nhận được Dịch vụ miễn phí trong thời gian giới hạn hoặc một số ưu đãi về thời gian dùng thử khác. Trừ khi chúng tôi thông báo khác cho bạn, nếu bạn đang tham gia bất kỳ ưu đãi nào trong thời gian dùng thử, bạn phải hủy Dịch vụ trước khi kết thúc thời gian dùng thử để tránh phát sinh phí. Nếu bạn không hủy Dịch vụ của mình và chúng tôi đã thông báo với bạn rằng Dịch vụ sẽ tự động được chuyển đổi thành đăng ký trả phí khi kết thúc giai đoạn dùng thử, khi đó bạn cho phép chúng tôi tính phí theo phương thức thanh toán của bạn cho Dịch vụ. Chúng tôi có thể hủy quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, trong thời gian dùng thử, hoặc có thể đơn phương kết thúc thời gian dùng thử.

23. Các mức giá và mức tăng giá

Giá của Dịch vụ không bao gồm tất cả các loại thuế và phí điện thoại, trừ khi có quy định khác. Bạn chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế mà bạn có nghĩa vụ phải trả hoặc chúng tôi có thể thu từ bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí khác (ví dụ: phí điện thoại). Giá của Dịch vụ sẽ được tính bằng đô la Mỹ. Mọi thanh toán trao đổi tiền tệ đều dựa trên thỏa thuận của bạn với nhà cung cấp phương thức thanh toán và dành cho tài khoản của bạn. Chúng tôi có thể thay đổi giá của Dịch vụ vào từng thời điểm. Nếu có một khoảng thời gian và mức giá cụ thể cho ưu đãi Dịch vụ của bạn, thì mức giá này sẽ vẫn có hiệu lực trong thời gian đó. Sau khi thời gian ưu đãi kết thúc, Dịch vụ của bạn sẽ được tính phí theo mức giá mới. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi này, thì bạn phải hủy và ngừng sử dụng Dịch vụ trước khi thay đổi diễn ra. Nếu bạn hủy Dịch vụ của mình, thì Dịch vụ của bạn sẽ kết thúc vào cuối thời hạn Dịch vụ hiện tại của bạn hoặc, vào cuối khoảng thời gian mà bạn đã hủy nếu chúng tôi lập hóa đơn tài khoản của bạn trên cơ sở định kỳ.

24. Chính sách hoàn trả

Trừ khi pháp luật có quy định khác hoặc liên quan đến bất kỳ ưu đãi Dịch vụ cụ thể nào, tất cả các khoản phí đều không được hoàn lại và chi phí trả lại sẽ do bạn chi trả.

25. Báo cáo trực tuyến; Lỗi

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bảng sao kê thanh toán trực tuyến. Đây là bảng sao kê thanh toán duy nhất mà chúng tôi cung cấp. Nếu bạn yêu cầu một bản sao trên giấy, chúng tôi có thể tính phí truy xuất cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp bản sao giấy trong 90 ngày qua. Nếu hóa đơn của bạn có xuất hiện lỗi, chúng tôi sẽ sửa ngay sau khi bạn cho chúng tôi biết và chúng tôi điều tra khoản phí. Bạn phải cho chúng tôi biết trong vòng 90 ngày sau khi lỗi xuất hiện lần đầu trên hóa đơn của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và giải quyết các khiếu nại về tổn thất do bất kỳ lỗi nào mà bạn không báo cáo cho chúng tôi trong vòng 90 ngày sau khi lỗi xuất hiện lần đầu trên bảng sao kê trực tuyến của bạn. Nếu bạn không báo cho chúng tôi biết trong thời gian này, sửa chữa lỗi sẽ không còn là điều bắt buộc đối với chúng tôi.

26. Hủy dịch vụ

Bạn có thể hủy Dịch vụ bất kỳ lúc nào, cho dù là có hay không có lý do. Truy cập www.route4me.com để lấy thông tin về việc hủy Dịch vụ của bạn. Một số ưu đãi Dịch vụ nhất định có thể yêu cầu phí hủy và bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí hủy theo quy định trong giấy tờ mô tả ưu đãi. Việc bạn hủy bỏ Dịch vụ sẽ không làm thay đổi nghĩa vụ thanh toán tất cả các khoản phí phát sinh cho đến ngày hủy được thực hiện cho tài khoản thanh toán của bạn.

27. Bản quyền, Thương hiệu, v.v.

Tất cả nội dung của Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên Route4Me, nhãn hiệu Route4Me và tất cả nội dung đều thuộc sở hữu của Route4Me, Inc., mọi quyền được bảo lưu. Bản quyền và các hiệp ước và luật sở hữu trí tuệ khác bảo vệ bất kỳ phần mềm hoặc nội dung nào được cung cấp như một phần của Dịch vụ. Chúng tôi sở hữu tiêu đề, bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Dịch vụ.

28. Bảo mật Thông tin cá nhân

Để bảo mật và bảo vệ bạn, thông tin thẻ tín dụng của bạn không được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Nhà cung cấp cổng thanh toán của chúng tôi, thay mặt bạn giữ thông tin này được mã hóa và bảo mật.

29. Cách sử dụng Email

Địa chỉ email bạn cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn, ngoài tin tức công ty định kỳ, cập nhật và/hoặc thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v.

30. Sự Công Khai

R4M có thể sử dụng tên, tên công ty và biểu tượng công ty của bạn để xác định bạn là khách hàng của Dịch vụ trên trang web R4M và trong giấy tờ tiếp thị của R4M.